James McAvoy nói về vai Edwin Epps của Michael Fassbender trong “12 Years a Slave”

macavoy-fassbender

Link

Người dịch: Joel Freak

I’m trying to get to the bottom of why my friend, someone I know and love, put terror in me. Perhaps the answer is obvious: He plays a bad man during a time in history where a person was deemed inferior due to the color of their skin.

The inferiority was often felt through slavery, where these people would be tortured, humiliated and punished among many other atrocities. It is a terrifying truth that this happened in the past and continues to happen today in differing circumstances on our planet.

So why did Michael Fassbender terrify me so much?

I think it’s because when I watch his unflinching work in this film, I not only believe in his hatred of those he enslaves (perhaps even of himself and his own family) but I also believe that anything could happen. Many actors can portray “darkness” and there is no doubt he has done that with great skill. But with Michael’s performance in “12 Years a Slave” he does something that few actors are able to pull off — he makes us believe at all times while he is on screen that anything could happen, that we the audience are not safe to trust that our hero will prevail.

History has taught us that anything could happen to this slave, but Michael’s performance makes us understand the helplessness felt in the face of such animal irrationality in that place and time.

Unpredictable, irrational, ruled by his instincts and possibly entirely by his fears, Michael’s performance as the slave-owning Epps terrifies me. Not just because he’s good at “playing dark” but because it suggests to me that the animal within is never far away and that it will constantly be on the lookout for a society in which to nest.

(McAvoy starred in “X-Men: First Class” with Fassbender; other credits include “Atonement” and “Trance.”)

Tôi cố gắng tìm hiểu đến tận gốc rễ tại sao bạn tôi, người tôi quen biết và yêu mến, lại khiến tôi kinh hãi. Có lẽ câu trả lời rất rõ ràng: Anh ấy đóng một kẻ xấu xa trong giai đoạn lịch sử khi mà một người bị xem là hạ đẳng chỉ vì màu da.

Sự hạ đẳng đó thường được cảm nhận qua sự nô dịch, khi những người này bị tra tấn, hạ nhục và trừng phạt cùng nhiều hành động tàn ác khác. Có một sự thật đáng sợ rằng điều này đã xảy ra trong quá khứ và vẫn tiếp tục diễn ra ở hiện tại trong nhiều hoàn cảnh khác nhau trên hành tinh của chúng ta.

Vậy, vì sao Michael Fassbender khiến tôi quá kinh hãi?

Tôi nghĩ là do khi xem diễn xuất không nao núng của anh ấy trong bộ phim này, tôi không chỉ tin vào nỗi căm hận hắn [Edwin Epps] dành cho những người hắn nô dịch (có khi là cho cả bản thân và gia đình hắn) mà tôi còn tin rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Nhiều diễn viên thể hiện được “mặt tối” nhưng chắc chắn anh ấy đã thực hiện điều đó bằng khả năng tuyệt vời. Với diễn xuất của mình trong 12 Years a Slave (tạm dịch: 12 Năm Nô Lệ), Michael làm được điều rất ít diễn viên làm được — khi xuất hiện trên màn ảnh, anh ấy khiến chúng ta luôn luôn tin rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, rằng khán giả chúng ta không dám tin tưởng nhân vật chính sẽ chiến thắng.

Lịch sử đã cho chúng ta biết bất cứ điều gì cũng có thể xảy đến với người nô lệ này, nhưng diễn xuất của Michael giúp chúng ta thấu hiểu sự bất lực khi đối mặt với nỗi phi lý thú tính vào thời điểm đó, tại địa điểm đó.

Không thể đoán trước, phi lý, bị chi phối bởi bản năng và có lẽ là hoàn toàn bởi những nỗi sợ hãi, diễn xuất của Michael trong vai gã chủ nô Epps khiến tôi sợ. Không phải chỉ vì anh ấy giỏi “diễn mặt tối” mà nó còn gợi cho tôi rằng phần con bên trong không bao giờ quá xa và nó sẽ không ngừng tìm kiếm một xã hội thích hợp để làm tổ.

(McAvoy đã đóng “X-Men: First Class” cùng Fassbender; những phim khác anh đã đóng bao gồm “Atonement” và “Trance”.)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s