[Pics] Lục Hoa/ Tây Diệp

*Hình thu từ nhiều nguồn khác nhau (baidu, weibo…)

Hôm nay là hai cặp đôi được fan gái ship khá nhiều trong Lục Tiểu Phụng truyền kỳ: Lục Hoa & Tây Diệp

0f6dd05c103853432691843d9313b07eca808813

84c5a622-1

* Lục Hoa:  陆花

(Fanart Lục Hoa hay vẽ theo Trương Trí Lâm– Lục và Trương Trí Nghiêu– Hoa)

ee6d3e34349b033b69a21b8f17ce36d3d539bd00

Lục: Lục Tiểu Phụng/ Lu Xiao Feng/ 陆小凤
Biệt danh: 4 hàng lông mày (2 trên, 2 dưới), Hiệp Thám
Nơi chốn: không xác định
Vị trí: công

Hoa: Hoa Mãn Lâu/ Hoa Man Lou/ 花满楼
Biệt danh: Hoa Thần (không phổ biến lắm)
Nơi chốn: Giang Nam- Bách Hoa Lâu
Vị trí: thụ

201306031709511562

 

aa8be112jw1ebjbtwjsxxj213q1nskfw

20120817124221_Psy5c.thumb.600_0

7c5d7945e40832b0b2b7dc95 ae00947946c3005d918f9d80

746250a4462e487b7d3e6f4e

960a304e251f95ca076645f6c9177f3e660952db

19a5ce7987aab16634fa41a0

a948a1321f4ea6cc1a4cff0d

9074d2d063e499e1572c8496

3af47c01b2229a21728b65b9

0823dd54564e9258a46e9c5b9c82d158ccbf4e28

43761c55b319ebc4e8bd0df18226cffc1f171653

5229493720100109211559082

eae51af431adcbef21098616acaf2edda3cc9fac

18+ nhá >///<
18+ nhá >///<

luchoa

* Tây Diệp:  西叶

(Fanart Tây Diệp hay vẽ theo Hà Nhuận Đông-Tây và Nghiêm Khoan-Diệp)

01300535519498137504215107541

Tây:  Tây Môn Xuy Tuyết/ Xi Men Chui Xue/ 西门吹雪
Biệt danh:  Kiếm Thần
Nơi chốn: Vạn Mai sơn trang
Vị trí: công

Diệp:  Diệp Cô Thành/ Ye Gu Cheng/  叶孤城
Biệt danh:  Kiếm Thánh
Nơi chốn: Nam Hải- Phi Tiên Đảo- Bạch Vân thành
Vị trí: thụ (không hiểu vì sao)

53bbb71c8701a18b2931ac0e9e2f07082938fe0d

1007221950bc09604a3f62d9a3

20768218367adab42ff1e27989d4b31c8701e453

d14baf18972bd4070dc42ac779899e510fb3097c

0d56b2003af33a87b9790754c65c10385243b5d3

5c79a2b224a61597d9335ab8

eeb45a0110f4ed2d1c958332

0d0d8135e5dde71101dc6b59a7efce1b9c166186

ed45c25c1038534391c3af8e9313b07ecb808884

b30f08338744ebf8490b4c90d9f9d72a6159a792

a3e69a510fb30f24ad94c4acc895d143ac4b0386 66666f63f6246b605c029adbebf81a4c500fa284 995b930a304e251f2af9cc57a786c9177e3e5386 08cd08f431adcbef0d3856a9acaf2edda2cc9f84 2f59abc379310a5527fe60b5b74543a98326100c 2abc532c11dfa9ecbb227eb862d0f703908fc184 0ee7d03f8794a4c2a42dcf840ef41bd5ac6e3986

0ee7d03f8794a4c2b5f2fc9e0ef41bd5ac6e3925

6 thoughts on “[Pics] Lục Hoa/ Tây Diệp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s